Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW 6 (khóa X)Về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”
Nội dung
 

         Thực hiện Công văn số: 691/HD-TLĐ ngày 17/5/2012 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW 6 và Chương trình hành động số 399/Ctr – TLĐ của Tổng lien đoàn lao động Việt Nam, Chương trình hành động số 25/Ctr –TU ngày 8 tháng 5 năm 2008 của tỉnh ủy Đăk Nông, Chương trình hành động số 76 ngày 7 tháng 5 năm 2008 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết 20 – NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

          LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các LĐLĐ huyện, Thị xã, Công đoàn nghành và CĐCS trực thuộc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW 6 (khóa X) tập trung vào những nội dung chính sau:
          I. Mục đích, Yêu cầu:
          Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW 6 (khóa X) đánh giá đúng thực trạng tình hình và những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế yếu kém, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của tỉnh ủy, của LĐLĐ tỉnh. Đồng thời đề xuất những kiến nghị, những chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết.
          Thông qua việc sơ kết Nghị quyết của Truing Ương và Chương trình hành động của tỉnh ủy của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh góp phần bổ sung lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.
          Công tác sơ kết được tiến hành từ cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ. Tránh qua loa hình thức, báo cáo cần ngắn, gọn làm rõ những việc làm được, số liệu cụ thể (có biểu mẫu kèm theo) những vấn đề chưa làm được và các kiến nghị, đề xuất và giải pháp thực hiện Nghị quyết 20 trong thời gian tới.
          II. Nội dung sơ kết:
          Tổ chức sơ kết tập trung vào những nội dung chính sau:
          1. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của các cấp uỷ Đảng, chính quyền (Ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 20, tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết…); vai trò tham mưu của tổ chức Công đoàn.
          2. Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW (khóa X):
          - Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghề nghiệp cho CNVCLĐ:
 
          - Chủ động tổng kết nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho CNLĐ, (Nêu rõ nội dung, các hình thức tuyên truyền, nhận định hình thức tuyên truyền nào có hiệu quả).
          - Việc nâng cao đời sống tinh thần của công nhân. Kết quả xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, kết quả thực hiện tháng công nhân…
          - Tổng kết, đánh giá, đưa ra những hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ có hiệu quả tại cơ sở, nhất là hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng trong hệ thống công đoàn.
Công đoàn với việc tham gia giải quyết có hiệu quả những bức xúc của công nhân:
          - Công đoàn tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động như Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách, pháp luật về bảo hộ lao động, chính sách đối với lao động nữ, chính sách đào tạo, đào tạo lại tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân; chính sách khuyến khích công nhân tự học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ; chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với công nhân có sáng kiến, có tay nghề cao, công nhân là người dân tộc ít người; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, ký TƯLĐTT ( Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động).
          - Công đoàn tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ hiện nay: Nhà ở, BHYT, BHXH, nhà trẻ, tham gia giải quyết việc làm, tiền lương, tiền công và quan hệ lao động… Cần cụ thể hóa thành số liệu cho mỗi nội dung thực hiện.
          - Công tác tổ chức đối thoại giữa người lao động - công đoàn - người sử dụng lao động...
          3. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:
          - Nâng cao chất lượng công tác quản lý đoàn viên công đoàn và phát triển đoàn viên mới.
          - Xây dựng CĐCS vững mạnh, đổi mới công tác xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng.
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS; đào tạo, đào tạo lại…
          - Công tác phát triển Đảng trong CNLĐ.
          4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng trong đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ.
          Trong tâm các phong trào thi đua:
          - Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nươc, đảm việc nhà”.
          - Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH  nông nghiệp và phát triển nông thôn.
          - Phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh  lao động.
          - Phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển”
          5. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn.
          Lưu ý, việc tổ chức sơ kết cần cụ thể hóa số liệu các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 số 76/Ctr – LĐLĐ ngày 7 tháng 5 năm 2008 của LĐLĐ tỉnh và Chương trình hành động tại cấp mình để đánh giá kết quả thực hiện những chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ đề ra.
          III. Đánh giá, nhận xét chung về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết.
          - Căn cứ Chương trình hành động số 25/Ctr –TU ngày 8 tháng 5 năm 2008 của tỉnh ủy Đăk Nông, Chương trình hành động số 76 ngày 7 tháng 5 năm 2008 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh và Chương trình hành động tại cấp mình để đánh giá kết quả thực hiện những chỉ tiêu phấn đấu nhiệm vụ đề ra.
          - Đánh giá những ưu điểm, tồn tại cần khắc phục nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách như Nghị quyết đề ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nguyên nhân, giải pháp, khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế.
          1. Đề xuất, kiến nghị:
          - Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đăk Nông.
          - Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
          - Đối với LĐLĐ tỉnh Đăk Nông.
          - Các LĐLĐ huyện, Thị xã có ý kiến, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện.
          2. Một số nội dung thực hiện Nghị quyết 20 TW 6 (khóa X) trong thời gian tới:
          - Khái quát những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

          - Cần lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tránh tình trạng phát động, triển khai thực hiện hang năm tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

          3. Tổ chức thực hiện:
          Thời gian tổ chức sơ kết  5 năm thực hiện Nghị quyết 20:
          Đối với LĐLĐ huyện, Thị xã, CĐ ngành: hoàn thành việc sơ kết trong tháng 7/2012.
          Đối với CĐCS trực thuộc: hoàn thành việc sơ kết chậm nhất ngày 30 tháng 6/2012.
          LĐLĐ tỉnh: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20, Hội nghị lần thứ 6, BCHTW Đảng (khóa X) vào tháng 9/2012.
          - Các LĐLĐ huyện, thị xã, Công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc căn cứ Hướng dẫn này tiến hành báo cáo và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 tại cấp mình.
          - Báo cáo gửi về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công);
          + thời gian nộp báo cáo chậm nhất ngày 20/7/2012.
          Trong quá trình triển khai thực hiện các Cấp công đoàn phải báo cáo với Cấp ủy trực tiếp, nếu có vướng mắc lien hệ theo SĐT: 05012.246.757 để được hướng dẫn.
 
 

​Hoàng Ngân (Theo Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông)

 

Ngày bắt đầu 06/07/2012
Ngày kết thúc 05/07/2013
Đơn vị thông báo