Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Nội dung
 
          Ngày 21 tháng 01 năm 2013, Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Đắk Nông, Ban hành Kế hoạch số 05/KH-BCĐ, về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Nội dung Kế hoạch như sau:
 
  
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 
 
          Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của BộChính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban chỉ đạo sửa đổi hiến pháp tỉnh Đăk Nông ban hành Kếhoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau:
 
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích:
          Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
          Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.
 
          2. Yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân:
 
          - Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và là cơ sở để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
          - Nâng cao trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến của nhân dân; không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
          - Bảo đảm sự lãnhđạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
          II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
          1. Nội dung:
 
          a. Lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nóiđầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệTổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp.
 
          b. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến vào toàn bộ nội dung Dự thảo hoặc về một hay một số nội dung cụ thểtrong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đóng góp ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình và những vấn đềmà cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm; trong đó nêu rõ những nội dung tán thành hoặc không tán thành; lý do tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
          2. Các hình thức lấy ý kiến nhân dân bao gồm:
          a. Nhân dân góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Tư pháp.
 
          b. Thông qua địa chỉ hòm thư điện tử:
 
          c. Thảo luận tại kỳ họp chuyên đề HĐND, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm;
          d. Các hình thức phù hợp khác.
          3. Đối tượng lấy ý kiến:
          a. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
          b. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
          c. Các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác;
          d. Các doanh nghiệp;
          đ. Các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc tỉnh;
          e. Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, luật sư, luật gia;
          f. Các tầng lớp nhân dân.
 
          4. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến bao gồm:
           - Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
           - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
          - Bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửađổi Hiến pháp;
          - Báo cáo thuyết minh về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
           Tài liệu phục vụ lấy ý kiến được đăng tải trên trang Web http://duthaoonline.quochoi.vn,đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên truy cập để nghiên cứu đóng góp ý kiến.
 
          III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CƠQUAN, TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
 
          1. Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo):
 
          - Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổsung Hiến pháp năm 1992;
 
          - Chỉ đạo Tổ giúp việc xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân; xây dựng
 
           Dự thảo Báo cáo vềkết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
 
           Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia các hoạt động theo Kế hoạch này và có trách nhiệm kiểm tra, đônđốc các Sở, ngành, địa phương theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
          2. Thường trực HĐND tỉnh:
 
           - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trênđịa bàn tỉnh.
 
          - Tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh;
 
          - Tổchức họp chuyên đề của HĐND tỉnh để thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo sửađổi Hiến pháp;
 
          - Báo cáo tổng hợp ý kiến của địa phương gửi đến Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
 
          3. Ủy ban nhân dân tỉnh:
 
          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ giúp việc giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sở Tư pháp là thường trực của Tổ giúp việc;
 
          - Chỉ đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, các doanh nghiệp, các cơ quan Trungương đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc ở tỉnh tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đơn vị mình gửi về UBND tỉnh để tổng hợp gửi Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (qua SởTư pháp).
 
          * Tổ giúp việc có trách nhiệm triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
 
          - Tổ chức việc phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh;
 
          - Giúp Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh tổ chức họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh đểthảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
          - Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các thành phần là đại diện Ủy ban nhân dân cùng cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh, các cơ quan tư pháp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh; đại diện một số đơn vị cấp huyện, cấp xã; một số chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn và một số cử tri;
 
          - Hướng dẫn, kiểm tra,đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc và nhân dân ở địa phương;
 
          - Xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
 
          - Thực hiện những công việc khác do Ban Chỉ đạo giao.
 
          4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
 
          - Tổchức phổ biến, lấy ý kiến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
 
          - Hướng dẫn, kiểm tra, đônđốc các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội chính trị - xã hội; xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể ở tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội liên hiệp khoa học tỉnh, Hội Luật gia, Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
          - Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóp góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp với các thành phần là đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận; đại diện các tổ chức xã hội khác, cácđại diện tiêu biểu trong giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, tôn giáo…
 
          - Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức mình và các tổ chức gửi về Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp để tổng hợp (qua Sở Tư pháp).
 
          5. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã chủ trì phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở địa phương và thực hiện các công việc sau:
 
          - Tổ chức phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ở địa phương;
 
          - Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với các thành phần là đại diện UBND huyện, thị xã và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của  huyện, thị xã; UBMTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp; các xã, thị trấn; một số chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn và một số cử tri.
 
          - Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
          - Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của địa phương mình gửi về UBND tỉnh để tổng hợp gửi Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để tổng hợp (qua Sở Tư pháp).
 
          6. Các sở,ban, ngành, các doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị trực thuộc tỉnh:
 
          - Tổchức phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong toàn ngành (các đơn vịtrực thuộc) cơ quan mình;
 
          - Tổ chức Hội nghịcán bộ để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
          - Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của cơ quan mình gửi về UBND tỉnh để tổng hợp.
 
          7. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các lực lượng vũ trang tỉnh:
 
          - Tổchức phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong toàn ngành, cơ quan mình;
 
          - Tổ chức Hội nghị cán bộ để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
          - Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của cơquan, tổ chức mình gửi về Tổ giúp việc Ban chỉ đạo để tổng hợp (qua Sở Tư pháp).
 
           8. Các Ban đảng của Tỉnhủy, Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy:
 
          - Tổ chức phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong toàn ngành, cơ quan mình;
 
          - Tổ chức Hội nghị cán bộ để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
           - Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của cơquan, tổ chức mình gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp gửi về Tổ giúp việc Ban chỉ đạo để tổng hợp (qua Sở Tư pháp).
 
          9. Các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội –nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể ở tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội liên hiệp khoa học tỉnh, Hội Luật gia, Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh:
 
          - Tổ chức phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong toàn ngành, cơ quan mình;
 
          - Tổ chức Hội nghị cán bộ để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
          - Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của cơquan, tổ chức mình gửi về UBMTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp gửi về Tổ giúp việc Ban chỉ đạo để tổng hợp (qua Sở Tư pháp).
 
          10. SởThông tin – Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tửcủa tỉnh: Có trách nhiệm tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia ý kiến; mở chuyên trang, chuyên mục để đưa tin, đăng tải kịp thời những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và tập hợp ý kiến góp ý để gửi Sở Tư pháp.
 
          9. Sở Tài chính: Có trách nhiệm hướng dẫn và bảo đảm kinh phí để tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên địa bàn tỉnh.
 
            Ngườiđứng đầu các cơ quan, tổ chức nêu trên có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợiđể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, thành viên tổchức mình và các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
 
          IV. BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
 
          - Báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải tập hợp và phản ánh đầy đủ các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân;
 
          - Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo sửađổi Hiến pháp cần thể hiện các nội dung sau đây:
 
           + Đánh giá chung về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
          + Ý kiến về từng nội dung trong Dự thảo (theo từng chương), trong đó nêu rõ những nội dung tán thành hoặc không tán thành; lý do tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi; hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
           + Về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp.
 
          V. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 
          - Thời gian lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 18/01/2013 đến ngày 15/3/2013.
 
           - Ngày 22/01/2013: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội và kếhoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 
          - Chậm nhất ngày 28/02/2012: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc tỉnh phải được gửi đến UBND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể ở tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội liên hiệp khoa học tỉnh, Hội Luật gia, Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh, cở sở tôn giáo và các tổ chức khác thuộc tỉnh phải được gửi đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp.
 
          - Chậm nhất ngày 04/3/2013: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh gửi báo cáo tổng hợp ý kiến về Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để tổng hợp (qua Sở Tư pháp).
 
          - Ngày 08/3/2013: HĐND tỉnh tổ chức họp chuyên đề để thảo luận tham gia ý kiến vào dựthảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
          - Ngày 12/3/2013: Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
 
          - Chậm nhất ngày 14/3/2013: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của địa phương gửi đến Chính phủ và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
 
           VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 
          - Kinh phí phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do ngân sách nhà nước đảm bảo;
 
          - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, bảo đảm các điều kiện kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết phục vụcho việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào nhiệm vụ được giao liên quan đến việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Kế hoạch này, lập dự toán kinh phí hoạt động bổ sung gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện.
 
          - Để kịp thời triển khai các hoạtđộng phục vụ việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các Sở,ban, ngành thuộc tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chủ động sử dụng kinh phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Đắk Nông, để tổng hợp gửi Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
 
          * Ghi chú: Các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về Tổ giúp việc Ban Ban Chỉ đạo triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992(qua Sở Tư pháp) đồng thời gửi fileđiện tử vào địa chỉ  banchidaosuadoihienphapdaknong@gmail.com
 
          Trên đây là Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân vềdự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đề nghị các cơ quan liên quan tổchức thực hiện theo đúng nội dung và thời gian nêu trên./.
 
TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
 
Điểu K’ré
 
(BT:VC)
 
Ngày bắt đầu 27/01/2013
Ngày kết thúc 15/03/2013
Đơn vị thông báo

TIN MỚI HƠN