Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 17 tháng 1 năm 2013
Nội dung
 

Ngày 17 tháng 1 năm 2013, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Xem toàn văn bản:thong bao.PDFthong bao.PDF

Ngày bắt đầu 05/02/2013
Ngày kết thúc 30/05/2013
Đơn vị thông báo