Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Hướng dẫn kế hoạch lập quy hoạch 2011-2015 và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch 2012
Nội dung
Thực hiện Chỉ thị số 2178/CT-TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quy hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3747/VPCP-KHTH ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tổng hợp kế hoạch công tác quy hoạch, nhằm tránh tình trạng chồng chéo và lãng phí ngân sách.Để đảm bảo tính nhất quán và gắn kết giữa các quy hoạch vùng, địa phương, ngành và sản phẩm chủ yếu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4350/BKHĐT-QLQH ngày 05/7/2011 hướng dẫn các Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch lập quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu cho giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch hàng năm như sau:
1. Xây dựng kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011-2015:
- Yêu cầu trong xây dựng kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011-2015: Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển theo các ngành, lĩnh vực và vùng thuộc phạm vi chức năng quản lý đã được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp; cụ thể hóa chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên phạm vi lãnh thổ đã được các Bộ, ngành, địa phương xác định cho thời kỳ đến năm 2020; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và có sự liên kết giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
- Xác định thứ tự ưu tiên trong xây dựng kế hoạch lập quy hoạch cho giai đoạn 2011-2015 theo tính cấp bách của quy hoạch; theo phạm vi lãnh thổ; đối với quy hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực là tổ hợp của nhiều ngành, lĩnh vực thành phần được ưu tiên lập trước để làm căn cứ cho việc lập các quy hoạch ngành, lĩnh vực thành phần.
- Xây dựng danh mục quy hoạch cần lập giai đoạn 2011-2015 theo mẫu biểu tại Phụ lục I và thuyết minh sự cần thiết phải lập kế hoạch.
Các Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch lập quy hoạch năm 2012 theo hướng dẫn tại Văn bản số 4106/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 phù hợp với kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011-2015./.

 

Ngày bắt đầu 16/08/2011
Ngày kết thúc 30/06/2013
Đơn vị thông báo

TIN MỚI HƠN