Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (15-01-2015)
Ngày 09/01/20154, Sở Khoa học và Công nghệ có công văn Báo cáo số 03/BC-SKHCN về công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Báo cáo tình hình cải thiện chế độ công vụ, công chức tỉnh Đắk Nông năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 (15-01-2015)
Ngày 31/12/2014, Ban chỉ đạo cải cách công vụ, công chức tỉnh Đắk Nông có công văn Báo cáo số 584/BC-BCĐ về tình hình cải thiện chế độ công vụ, công chức tỉnh Đắk Nông năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2014 (22-08-2014)
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG       Số:   340 /BC-UBND     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày  22 tháng 8 năm 2014     ...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2014 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến (12-06-2014)
  Tệp đính kèm Báo cáo kinh tế - xã hội   
Báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013 (20-03-2014)
Tệp đính kèm: Báo cáo

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp