Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm (10-10-2016)
Ngày 07 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành báo cáo số 452/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2016 (26-09-2016)
Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 403/BC-UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2016.
Báo cáo Hiện trạng môi trường 05 năm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015 (17-08-2016)
Báo cáo Hiện trạng môi trường 05 năm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015 có 12 chương gồm: chương I tổng quan điều kiện tự nhiên tỉnh Đắk Nông; chương II sức ép của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trường; chương III thực trạng môi trường nước; chương IV thực trạng môi trường không khí; chương V thực trạng môi trường đất; chương VI thực trạng đa dạng sinh học; chương VII quản lý chất thải rắn; chương VIII tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường; chương IX biến đổi khí hậu và ảnh hưởng; chương X tác động của ô nhiễm môi trường; chương XII các chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 (10-06-2016)
    Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô phát triển nhưng tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, một số ngành sản xuất suy giảm do bị ảnh hưởng của hạn hán, thiên tai, đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm. Riêng trên địa bàn tỉnh, hạn hán trong mùa khô từ cuối năm 2015 đến tháng 4 năm 2016 đã ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng của một số ngành sả...
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2016 (10-04-2016)
Ngày 25/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 517/BC-UBND về Kế hoạch phát triển phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp