Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG       Số: 355/BC-UBND     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày  19 tháng 8 năm 2015        ...
Chỉ số phát triển con người giai đoạn 2010-2015: Đắk Nông có tốc độ tăng hàng năm là 1,98% (17-03-2015)
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, căn cứ kết quả nghiên cứu đề tài tính Chỉ số phát triển con người (HDI) giai đoạn 2010 – 2015 thì HDI tỉnh tiếp tục tăng từ 0,74 năm 2010 đến 0,77 năm 2015, với tốc độ tăng bình quân hằng năm là 1,98%.
Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (15-01-2015)
Ngày 09/01/20154, Sở Khoa học và Công nghệ có công văn Báo cáo số 03/BC-SKHCN về công tác quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Báo cáo tình hình cải thiện chế độ công vụ, công chức tỉnh Đắk Nông năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 (15-01-2015)
Ngày 31/12/2014, Ban chỉ đạo cải cách công vụ, công chức tỉnh Đắk Nông có công văn Báo cáo số 584/BC-BCĐ về tình hình cải thiện chế độ công vụ, công chức tỉnh Đắk Nông năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2014 (22-08-2014)
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG       Số:   340 /BC-UBND     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày  22 tháng 8 năm 2014     ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp