Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I/2014 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến (12-06-2014)
  Tệp đính kèm Báo cáo kinh tế - xã hội   
Báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013 (20-03-2014)
Tệp đính kèm: Báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013 (22-10-2013)
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            Số:  415 /BC-UBND                 Đắk Nông, ngày...
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7, 07 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm tháng 8 năm 2013 (29-08-2013)
 
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I và những nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2013 (17-04-2013)
Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có văn bản Báo cáo số 116/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I và những nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2013. Nội dung văn bản như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp