Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 (10-06-2016)
    Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô phát triển nhưng tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, một số ngành sản xuất suy giảm do bị ảnh hưởng của hạn hán, thiên tai, đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm. Riêng trên địa bàn tỉnh, hạn hán trong mùa khô từ cuối năm 2015 đến tháng 4 năm 2016 đã ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng của một số ngành sả...
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2016 (10-04-2016)
Ngày 25/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 517/BC-UBND về Kế hoạch phát triển phát triển kinh tế xã hội năm 2016.
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 (10-04-2016)
Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 505/BC-UBND, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020. Tệp đính kèm Báo cáo BBT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2016 (05-04-2016)
Ngày 04 tháng 4 năm  2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo cáo số 96/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2016. Tải toàn bộ nội dung Báo cáo tại File đính kèm
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 (24-08-2015)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG       Số: 355/BC-UBND     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày  19 tháng 8 năm 2015        ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp