Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2013 (20-03-2014)
Tệp đính kèm: Báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013 (22-10-2013)
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            Số:  415 /BC-UBND                 Đắk Nông, ngày...
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7, 07 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm tháng 8 năm 2013 (29-08-2013)
 
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I và những nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2013 (17-04-2013)
Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có văn bản Báo cáo số 116/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I và những nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2013. Nội dung văn bản như sau:
Báo cáo tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (08-01-2013)
Theo báo cáo số 1435/BC-SNN, ngày 13/12/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm qua ngành nông nghiệp đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013 cụ thể như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp