Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 (15-03-2017)
Ngày 06 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 98/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017. Tệp đính kèm Báo cáo  
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017. (21-02-2017)
Ngày 10/02/2017, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 59a/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017.   Xem  Báo cáo   BBT  
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm (10-10-2016)
Ngày 07 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành báo cáo số 452/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm.
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2016 (26-09-2016)
Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 403/BC-UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2016.
Báo cáo Hiện trạng môi trường 05 năm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015 (17-08-2016)
Báo cáo Hiện trạng môi trường 05 năm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015 có 12 chương gồm: chương I tổng quan điều kiện tự nhiên tỉnh Đắk Nông; chương II sức ép của phát triển kinh tế - xã hội đối với môi trường; chương III thực trạng môi trường nước; chương IV thực trạng môi trường không khí; chương V thực trạng môi trường đất; chương VI thực trạng đa dạng sinh học; chương VII quản lý chất thải rắn; chương VIII tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường; chương IX biến đổi khí hậu và ảnh hưởng; chương X tác động của ô nhiễm môi trường; chương XII các chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp