Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 (01-06-2014)

Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 (27-03-2013)
Ngày 30/1/2013, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 với các nội dung sau:
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông năm 2013 (21-01-2013)
Ngày 20/12/2012, HĐND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Nghị Quyết số 22/2012/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 mà UBND tỉnh báo cáo. Năm 2013 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và là năm bản lề thực hiện chiến lược phát triển kin...
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông năm 2012 (13-12-2011)
  NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012               Năm 2012, nền kinh tế nước ta có những thuận lợi căn bản, đó là những thành tựu to lớn của hơn 25 năm đổi mới đất nước; cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đã hình thành, ngày càng hoàn thiện; năng lực của nền kinh tế và hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng cường. Đối với tỉnh ta, năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đ...
Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Đăk Nông năm 2012 (13-12-2011)
  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012   I. Dự kiến huy động tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội và định hướng đầu tư toàn xã hội năm 2012: Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 cần ban hành và triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, các giải pháp để tăng cường thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước, của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp