Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh (17-08-2016)
Ngày 19/7/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về Triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch quản lý, bảo tồn và khai thác hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 (17-08-2016)
Ngày 04/8/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND về việc Quản lý, bảo tồn và khai thác hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2021 (17-08-2016)
Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2021.
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông năm 2016 (03-07-2016)
Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông năm 2016.
Chương trình hành động triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông (03-06-2016)
Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ra Quyết định số 841/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp