Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng (11-03-2015)
Theo đánh giá của UBND tỉnh thì trong năm 2014, thực hiện nhóm giải pháp về đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đã đem lại những chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh (02-10-2014)
 
Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 (01-06-2014)

Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 (27-03-2013)
Ngày 30/1/2013, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 với các nội dung sau:
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông năm 2013 (21-01-2013)
Ngày 20/12/2012, HĐND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Nghị Quyết số 22/2012/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 mà UBND tỉnh báo cáo. Năm 2013 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và là năm bản lề thực hiện chiến lược phát triển kin...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp