Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 (11-11-2016)
Ngày 04 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch số 1928/QĐ-UBND về việc phát triển Thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (11-11-2016)
Ngày 07/9/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phi thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm hoc 2016 - 2017 đến năm hoc 2020 - 2021 (30-09-2016)
Ngày 06 tháng 9 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm hoc 2016 - 2017 đến năm hoc 2020 - 2021.
Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh (17-08-2016)
Ngày 19/7/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về Triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Kế hoạch quản lý, bảo tồn và khai thác hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 (17-08-2016)
Ngày 04/8/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND về việc Quản lý, bảo tồn và khai thác hệ thống hang động núi lửa khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp