Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010-2015 (03-01-2013)
Ngày 05/1/2011, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành văn bản số 01/2011/QĐ-UBND về một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010-2015.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 – 2015. (25-07-2012)
          Ngày 31/5/2012 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 – 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.​
Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 đến 2020, có xét đến năm 2025 (30-05-2012)
Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 đến năm 2020, có xét đến 2025.
Nghị Quyết Về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020 (13-04-2012)
Ngày 07 tháng 4 năm 2011, Tỉnh ủy Đăk Nông ban hành Nghị Quyết Về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020. Nội dung Nghị Quyết: Tiếp thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 05/08/2008 của Hội nghị TW 7 khóa IX về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (13-04-2012)
Ngày 15/2/2011, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Với các nội dung sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp