Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin kinh tế - xã hộiThứ 4, Ngày 23/01/2013, 09:10

Tạo sức hấp dẫn để thu hút đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Theo GIÁM ĐỐC (GĐ) SỞ NN VÀ PTNT BẮC GIANG NGUYỄN VĂN KHÁI, lĩnh vực nông thôn hiện nay chưa đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vì mặc dù có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặt khác, hoạt động sản xuất nông nghiệp luôn có xuất phát điểm thấp hơn so với các lĩnh vực khác nên cần có điều kiện cực kỳ ưu đãi về sơ sở hạ tầng như điện, nước, kho bãi, đường giao thông, đất đai, vốn… thì mới có thể tạo sức hấp dẫn để lôi kéo các doanh nghiệp đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp...

- Thưa Ông, Ông có thể đánh giá một số kết quả trong việc triển khai Nghị định số 61/2010/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang?

GĐ NGUYỄN VĂN KHÁI: Nghị định 61/2010/NĐ-CP là chính sách lớn của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Căn cứ những nội dung của Nghị định và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đã đề ra chủ trương, chính sách cụ thể thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích, tạo cơ hội thu hút các doanh nghiệp vào khu vực nông thôn.

Kết quả cụ thể việc thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn những năm qua trên địa bàn tỉnh là đã kêu gọi được 10 doanh nghiệp chế biến hoa quả xuất khẩu đầu tư vào địa bàn; xây dựng và triển khai thực hiện đề án giao rừng, cho thuê rừng. Thực hiện Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Sở NN và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 9 dự án kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Hồ Khuôn Thần tại huyện Lục Ngạn; dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tại huyện Yên Thế; dự án đầu tư trồng và chế biến mây tre đan tại các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam; dự án xây dựng nhà máy chế biến ván thanh, ván dăm tại huyện Lục Nam; dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại huyện Yên Thế; dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm; dự án xây dựng trại nuôi lợn giống; dự án xây dựng trại nuôi giống gia cầm tại huyện Tân Yên; dự án xây dựng nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu tại huyện Lục Ngạn.

 

 

- Trong lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH nông thôn, đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vào khu vực dịch vụ cho nông nghiệp, nông thôn được triển khai như thế nào? Có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa Ông?

GĐ NGUYỄN VĂN KHÁI: Bắc Giang là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc thù, có nhiều thế mạnh chưa được khai thác, sử dụng hết như đất đai, tiềm năng trong nông nghiệp và lao động trẻ ở nông thôn. Giai đoạn 2006 - 2010 và năm 2011 tổng nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt 8.972,3 tỷ đồng, bằng 21,8% so với tổng đầu tư toàn xã hội, (riêng năm 2011 là 1.685,5 tỷ đồng, tăng 2,8% so năm 2010) để đầu tư vào một số lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nông nghiệp nông thôn, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo... Để cụ thể hóa thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi - thú y giai đoạn 2006 - 2010; chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng kinh tế tập trung và trồng cây phân tán giai đoạn 2006- 2015; chính sách hỗ trợ phát triển vùng rau chế biến giai đoạn 2010 - 2012; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất khoai tây chất lượng, sạch bệnh chuẩn bị trình HĐND ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, cùng với đó cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Thuận lợi là với đặc thù là tỉnh miền núi có khối lượng nông sản hàng hóa lớn, đa dạng, chất lượng tốt; có điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, có diện tích rừng, diện tích cây ăn quả, diện tích thủy sản và đàn gia súc, gia cầm đứng ở tốp đầu trong những tỉnh phía Bắc. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển trên địa bàn. Khó khăn là thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong điều kiện sản xuất hàng hóa; hạn chế về tiếp cận thị trường, trình độ quản lý vốn, quản lý lao động như thiếu người “nhạc trưởng”. Tỷ lệ lao động chưa được đào tạo nghề, lao động lành nghề chiếm phần lớn trong lao động nông nghiệp, nông thôn của tỉnh; diện tích bình quân 1 hộ nhỏ (800m2/hộ) gây khó khăn trong việc thực hiện CNH - HĐH và cơ giới hóa trong nông nghiệp; nông dân vẫn còn mang nặng tư tưởng tiểu nông.

- Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn phải thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước hấp dẫn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay những chính sách này chưa đủ mạnh, Ông đánh giá về điều này như thế nào, cụ thể trên địa bàn tỉnh còn những bất cập gì?

GĐ NGUYỄN VĂN KHÁI: Nông thôn hiện nay chưa đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vì lĩnh vực nông nghiệp mặc dù có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao những cũng gặp nhiều rủi ro vì thời tiết, thị trường cả đầu vào và đầu ra. Mặt khác, hoạt động sản xuất nông nghiệp luôn có xuất phát điểm thấp hơn so với các lĩnh vực khác nên cần có điều kiện cực kỳ ưu đãi về sơ sở hạ tầng như điện, nước, kho bãi, đường giao thông, đất đai, vốn… thì mới có thể tạo đủ sức hấp dẫn để lôi kéo các doanh nghiệp lớn vào đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện ở khu vực nông thôn của tỉnh còn thiếu và yếu thì những hỗ trợ của Nhà nước vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là cần thiết, nhưng chưa đủ để hấp dẫn các doanh nghiệp, đặc biệt là hiện nay đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11 về chính sách thắt chặt tiền tệ, hạn chế đầu tư công thì việc đầu tư cho nông nghiệp nông thôn lại càng gặp nhiều khó khăn.

- Theo Ông, làm thế nào để thu hút được đầu tư xã hội cho khu vực nông nghiệp nông thôn, tạo thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn?

GĐ NGUYỄN VĂN KHÁI: Để thu hút được đầu tư xã hội cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp. Một là thực hiện tốt chính sách dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, tạo bước đột phá để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thu hút đầu tư xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tạo thành vùng sản xuất có quy mô lớn, có cơ chế chính sách để các doanh nghiệp có điều kiện thuê đất, mua đất, tập trung phát triển sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản. Hai là thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch đất đai, làm cơ sở để triển khai thực hiện các quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch các loại cây, con phù hợp với thế mạnh từng vùng, từng địa phương. Cần xây dựng, ban hành và giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kiên quyết giữ các vùng đất tốt, thuận lợi cho canh tác để tập trung phát triển sản xuất. Ba là tiếp tục thực hiện mạnh hơn nữa các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn. Bốn là chú trọng đầu tư nghiên cứu và khuyến khích chuyển giao, sử dụng các kết quả khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nhất là công nghệ cao và công nghệ sinh học; tập trung giải quyết các khâu vốn và thị trường đầu ra, lựa chọn bước đi và loại hình công nghệ cao cho phù hợp với điều kiện cụ thể, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tốt đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao. Phát triển cơ giới hoá khâu canh tác, công nghệ chế biến sau thu hoạch. Quan tâm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động - việc làm nông thôn. Năm là thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vì đây là chương trình lớn, sẽ có tác động sâu rộng đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tăng cường công tác hướng dẫn cụ thể và đào tạo tập huấn triển khai Chương trình. Tăng mức hỗ trợ vốn cho địa phương, nhất là các tỉnh chưa cân đối được ngân sách như tỉnh Bắc Giang. Trong quản lý chương trình cần cụ thể hóa nhiệm vụ của mỗi ngành trong triển khai thực hiện, thực hiện quản lý chặt chẽ chương trình từ ban đầu; tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho các xã, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, qua đó giúp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của Chương trình.

- Trong thời gian tới, nhằm tăng thu nhập, tạo nhiều việc làm và góp phần vào sự nghiệp CNH- HĐH trên địa bàn tỉnh, Ông có những kiến nghị gì?

GĐ NGUYỄN VĂN KHÁI: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan tăng cường đầu tư hỗ trợ cho tỉnh về vốn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, hỗ trợ phát triển kinh tế hạ tầng nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất.

- Xin cám ơn Ông!

Theo daibieunhandan.vn


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: