Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu điểmThứ 2, Ngày 17/12/2012, 18:40

Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012)

Trong Luận cương Chính trị năm1930, Đảng ta đã khẳng định con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc là phải tổ chức ra quân đội công nông để giành và giữ chính quyền. Vì vậy, các tổ chức vũ trang như Đội tự vệ đỏ, đội du kích Bắc Sơn, đội du kích Nam Kỳ, đội du kích Ba Tơ, đội du kích Pắc Bó, Cứu Quốc quân … lần lượt được hình thành. Sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp của phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1940-1945 đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải có một đội quân chủ lực thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

 

 

      
 

 

 

 

       Theo Chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Ban đầu Đội gồm 34 chiến sỹ (3 nữ), được chia thành 03 tiểu đội, do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách chung, đồng chí Hoàng Sâm được cử làm Đội trưởng, đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách công tác kế hoạch – tình báo. Trận đánh đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là trận Phai Khắt, Nà Ngần ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944.

 

  

 

          Ngày 9/3/1945, ngay sau khi phát xít Nhật đảo chính lật đổ thực dân Pháp, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất lực lượng vũ trang cả nước (Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân…) thành Việt Nam giải phóng quân. Lễ hợp nhất lực lượng vũ trang cả nước thành Việt Nam giải phóng quân được tổ chức ngày 15 tháng 5 năm 1945 tại rừng Thàn Mát, Định Biên Thượng, Định Hóa, Thái Nguyên, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân.

  

 

         Từ tháng 4/1945, Việt Nam giải phóng quân đẩy mạnh tuyên truyền xung phong có vũ trang phá kho thóc của Nhật để cứu đói cho nhân dân; xây dựng các đội tự vệ vũ trang, du kích cứu quốc; phát động chiến tranh du kích, giải phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địa cách mạng; cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào vũ trang khởi nghĩa, khởi nghĩa từng phần đã giành được thắng lợi ở nhiều nơi. Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước, Đảng ta đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân mà nòng cốt là Việt Nam giải phóng quân đồng loại đứng dậy tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn.

  

 

           Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tháng 11 năm 1945 Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc quân. Ngày 22 tháng 5 năm 1946, theo Sắc lệnh 71/SL của Chủ tịch nước, Vệ quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) quyết định lấy ngày 22/12 là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

  

 

          Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, lớp lớp thanh niên không phân biệt tôn giáo, dân tộc, thành phần xuất thân đã hăng hái lên đường tòng quân đánh giặc, tất cả cho độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, tất cả vì chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

  

 

         Sáu mươi tám năm qua, quân đội nhân dân Việt nam đã cùng với cả dân tộc làm nên những chiến thắng vĩ đại, với 9 năm trường kỳ kháng chiến, quân đội ta đã làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, đánh đuổi thực dân Pháp, chấm dứt chế độ thực dân cũ; hơn 20 năm cả nước cùng ra trận, quân đội ta đã lập nên một chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh đuổi đế quốc Mỹ, giải phóng Miền Nam, thống nhất nước nhà; sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, quân đội ta lại lên đường bảo vệ vững chắc biên cương, bảo vệ toàn vẹn tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.

 

 

 

 

 

 

       Ngày nay đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu cho mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới là: Tiếp tục nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và BVTQ, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, thực hiện tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Nhất là trong tình hình hiện nay, khi mà các thế lực thù địch đang tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá ta trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về chính sách dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, hòng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp, nhen nhóm tổ chức lực lượng chống Nhà nước ta, chế độ ta.

  

 

Vì vậy, nhiệm vụ củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc mà trong đó xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ”  là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm cao cả của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay.

  

 

 

 

         Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, ý chí quật cường, quyết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

 

M.H

 

 

 Số lượt người xem: 4386Bản in Quay lại
Xem theo ngày: